Założenia programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest to program, którego celem jest redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery podczas spalania opału. Założeniem programu jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, tak by jak najefektywniej zarządzać energią. Działania te pomagają nie tylko w ochronie środowiska, ale również przyczynią się do zwiększenia domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym. Aby otrzymać dotację, należy spełnić podstawowe warunki programu, a także złożyć poprawny wniosek.

program Czyste Powietrze odnośnik YouTube piecekapi.pl

Dla kogo dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwoty dofinansowań:

Istnieją trzy poziomy dofinansowań – podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. Kwota dotacji zależy od poziomu, do którego się kwalifikujemy. Aby zostać beneficjentem programu należy spełnić odpowiednie warunki: 

1. Podstawowy poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota dotacji: 30 000zł

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000zł

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota dotacji: 37 000zł

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Najwyższy poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota dotacji: 69 000zł

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek w programie Czyste Powietrze:

Dowiedz się więcej na temat poprawnego wypełnienia wniosku w programie Czyste Powietrze. Oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków. Więcej informacji na temat programu znajduje się na naszym blogu.

Kotły naszej produkcji kwalifikujące się do programu: