Prawidłowa eksploatacja kotłów KAPI.

Prawidłowa eksploatacja szczegółowo opisana jest w instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja kotłów na paliwo stałe wpływa na wydłużenie żywotności kotła, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, a także pozwoli zachować gwarancję dołączoną do naszego pieca. Należy zapoznać się oraz przestrzegać wszystkich zasad opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji użytkowania. Dokumentację należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności, mieć do niej szybki dostęp. Mimo zastosowania różnego rodzaju zabezpieczeń, istnieje ryzyko awarii, poparzenia, bądź pożaru. Prawidłowa eksploatacja kotła pozwoli zminimalizować ryzyko powstawania niepożądanych sytuacji i problemów.

Warunki gwarancji:

Nieodpowiednie użytkowanie kotłów może doprowadzić do różnego rodzaju awarii, problemów, bądź usterek. Część z nich może nie kwalifikować się do uzyskania gwarancji. Dzieje się tak, w przypadkach nieprawidłowego użytkowania urządzeń. Aby nie utracić możliwości uzyskania gwarancji na kocioł należy stosować się do zasad i warunków opisanych w dokumentacji kotła. Wśród czynników mogących wpłynąć na nieudzielenie gwarancji możemy wymienić:

 • stosowanie niewłaściwego paliwa,
 • niewykonywanie czyszczenia i konserwacji kotłów,
 • nieprawidłowa wentylacja kotłowni,
 • zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami,
 • niewłaściwy montaż kotła,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • użytkowanie kotła niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zabezpieczenia kotłów:

System zabezpieczeń zastosowany w kotłach KAPI spełnia wymagania PN-EN 303-5:2012. Instalacja i podłączenie urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu urządzeń. Regulator wyposażony jest w specjalne czujniki awaryjne. W przypadku nieprawidłowości automatycznie wyłącza piec, a także informuje użytkownika sygnałem świetlnym, bądź głosowym o niepożądanej sytuacji. Stanie się tak w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury wody, braku paliwa, a także cofnięciu żaru do podajnika paliwa. Wśród zabezpieczeń zastosowanych w kotłach KAPI wymienić możemy:

 • Regulator wyposażony w czujniki awaryjne: Automatycznie wyłącza piec, a także informuje użytkownika sygnałem świetlnym, bądź głosowym w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury wody, braku paliwa, a także cofnięciu żaru do podajnika paliwa.
 • Zabezpieczenie termiczne STB: Jest to ogranicznik temperatury wody. Uniemożliwia przekroczenie jej maksymalnej dopuszczalnej temperatury. 
 • Zabezpieczenie termiczne podajnika: Reguluje temperaturę na wypadek cofnięcia się żaru do podajnika.
 • Zabezpieczenie mechaniczne: Jest to bezpiecznik w postaci śruby, bądź pręta. W przypadku przeciążenia motoreduktora, następuje ścięcie zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie elektryczne: Montowane jest w silniku lub sterowniku. Zabezpieczenia tego typu mają na celu zapobieganie cofania się płomienia. Eliminuje także rozprzestrzenianie się ognia i żaru do podajnika, wsteczny przepływ gazów spalinowych oraz przewodzenie ciepła.

Komin:

Jedną z najważniejszych części naszego systemu ogrzewania jest komin. W celu prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu ogrzewania, powinniśmy dostosować komin do konkretnego źródła ciepła, zastosowanego w naszym budynku. Z uwagi na wysoką sprawność cieplną kotła oraz niską temperaturę spalin, kominy nie mogą być zbudowane w sposób tradycyjny. Komin powinien być przystosowany do instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie odpowiednich środków i rozwiązań, dotyczących jego budowy. Dodatkowo, istotny jest jego rozmiar. Powinien posiadać odpowiednie wymiary, by zapewnić wymagany ciąg. Budowę oraz projekt należy zlecić specjaliście, posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Komin należy zbudować przy użyciu odpowiednich materiałów, spełniających odpowiednie warunki. Stanem technicznym komina, a także zatwierdzeniem jego wymaganych parametrów, powinien zająć się kominiarz.

Montaż kotła:

Montaż kotła przeprowadza firma posiadająca odpowiednie uprawnienia związane z montażem kotłów. Prawidłowo przeprowadzony montaż należy udokumentować podpisanym potwierdzeniem montażu. Podpisany dokument jest warunkiem gwarancji kotła. Kotłownia powinna mieć prawidłową wentylację, a także być odpowiednich rozmiarów. Zbyt małe pomieszczenie może utrudniać użytkowanie oraz utrzymywanie czystości kotła oraz innych urządzeń.

Pierwsze uruchomienie kotła:

Przed pierwszym uruchomieniem naszego pieca, należy bardzo dokładnie sprawdzić prawidłowość podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, elektrycznej i spalinowej. Należy sprawdzić także szczelność kotła w układzie spalinowym i wodnym. Po kontroli powyższych, sprawdzamy czy instalacja napełniona jest wodą, a także czy nie zamarzła. Przy rozpalaniu zimnego pieca, może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na ściankach kotła. Jest to normalne zjawisko i nie ma nic wspólnego z przeciekaniem kotła.

Rozpalanie w piecu:

Proces rozpalania w piecu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi sterownika i podajnika. W zależności od rodzaju paliwa naszego pieca, sposób rozpalania różni się od siebie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszych instrukcjach obsługi kotłów

Uzupełnianie paliwa:

W celu prawidłowej i ciągłej pracy systemu ogrzewania należy w odpowiedni sposób kontrolować ilość poziomu paliwa. W zależności od intensywności palenia, należy regularnie uzupełniać paliwo, tak aby zachować ciągłość palenia. Należy sprawdzić częstotliwość potrzeb dokładania opału, jednak zazwyczaj powinno się to odbywać raz na kilka dni. Zużycie paliwa różni się w zależności od temperatury pracy czy sezonu grzewczego. Nie należy eksploatować kotła przy niskim poziomie paliwa, natomiast brak paliwa spowoduje całkowite zatrzymanie procesu paliwa. Należy pamiętać, iż zalecane jest stosowanie tylko wysokiej jakości opału. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mogą powodować awarie kotła, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na jakość używanego paliwa.

Bezpieczeństwo eksploatacji kotła na paliwo stałe:

Chociaż praca kotła odbywa się w sposób automatyczny, to należy regularnie kontrolować prawidłowość pracy urządzenia. Nadzór powinna wykonywać osoba przeszkolona w zakresie obsługi i eksploatacji pieca. Do najważniejszych czynności związanych z bezpieczeństwem eksploatacji kotła zaliczamy: codzienna kontrola prawidłowości pracy, czyszczenie oraz konserwacja, wykorzystywanie paliwa dobrej jakości. Brak jednej z powyższych czynności czy warunków może prowadzić do problemów oraz awarii związanych z instalacją centralnego ogrzewania.

Czyszczenie kotła:

Czyszczenie kotła powinno odbywać się regularnie, co kilka dni. Przy każdym kontakcie z piecem, należy zachowywać należytą ostrożność. Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odłączyć piec i odczekać na jego ostygnięcie. Zalecane jest także wykorzystywanie ubioru roboczego – rękawic, okularów, czy nakrycia głowy. Sadzę oraz popiół należy usunąć z kotła, wykorzystując do tego otwory wyczystki i włazów. Powinniśmy także zadbać o czystość wentylatora oraz sterownika. Nadmiar kurzu może utrudniać eksploatację urządzenia. Przegląd i konserwację palnika wykonujemy zgodnie z instrukcją obsługi.

Zabronione czynności:

Aby uniknąć występowania awarii i problemów związanych z pracą kotła, należy unikać zabronionych czynności:

 • używanie niskiej jakości paliwa,
 • wykorzystywanie kotła niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • niespełnienie wymagań dotyczących układu i systemu zabezpieczeń,
 • obsługa przez osoby niezapoznane z instrukcją obsługi,
 • pozostawienie włączonego kotła bez nadzoru,
 • dokonywanie jakichkolwiek przeróbek,
 • brak odpowiedniej wentylacji i komina,
 • brak wymaganej ostrożności podczas obsługi,
 • bezwzględny zakaz obsługi kotłów o mocy powyżej 50kW przez osoby nieposiadające odpowiedniego uprawnienia.

Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła na paliwo stałe:

 1. Zakaz eksploatacji kotła przy spadku wody poniżej minimalnego poziomu określonego w instrukcji.
 2. Zakaz wkładania rąk w niebezpieczne miejsca podczas eksploatacji kotła. 
 3. Podczas prac, czyszczenia czy konserwacji kotła, należy używać ubrań ochronnych.
 4. Zakaz otwierania drzwiczek kotła w czasie jego pracy. 
 5. Należy regularnie czyścić kocioł oraz kotłownię. Zachowanie porządku w sąsiedztwie kotła pozwoli na łatwy i szybki dostęp do urządzenia.
 6. Podczas prac należy używać oświetlenia o maksymalnym napięciu 24V, bądź latarek akumulatorowych.
 7. Należy dbać o dobry stan techniczny kotła oraz całego wyposażenia.
 8. W okresie zimowym, kocioł powinien pracować w trybie ciągłym. Pozwoli to uniknąć zamarznięcia wody lub części kotła.
 9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac związanych z użytkowaniem kotła.
 10. Zakaz używania środków łatwopalnych i wybuchowych do rozpalania w piecu. W tym celu należy wykorzystać podpałkę lub papier.
 11. Dostosować komin oraz wentylację do instalacji centralnego ogrzewania.
 12. W przypadku zagrożenia pożarem należy powiadomić straż pożarną.
 13. Należy niezwłocznie usuwać wszelkie usterki kotła. Naprawy mogą przeprowadzać osoby o odpowiednich umiejętnościach.
 14. Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę w kotłowni, powyżej 10 stopni. 
 15. Zakaz rozpalania w piecu w przypadku braku drożności.
 16. Zakaz wpuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotła.
plakat prawidłowa eksploatacja kotła piecekapi.pl